Cultuuraanbod

Cultuureducatie (of CKV- Culturele en Kunstzinnige Vorming) is o.a. van belang omdat het een van de verplichte leergebieden is van het basisonderwijs. Dat is niet voor niets, want er zijn veel redenen te bedenken waarom cultuureducatie van belang is. Het gaat hierbij o.a. om deze 3 zaken:

  1. Het gaat om de toerusting voor de toekomst; jonge mensen moeten straks adequaat kunnen participeren in de samenleving; kunst en cultuur vormen daar een belangrijk onderdeel van.
  2. In de tweede plaats is de overdracht van de culturele verworvenheden van groot belang; zonder overdracht geen kennis bij volgende generaties. (Voorbeeld: erfgoedprojecten)
  3. Ten derde is er ruimte voor individuele ontwikkeling door het opdoen van persoonlijke, vormende ervaringen

Kinderen leren kunst herkennen en waarderen

Cultuureducatie is zeer belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind en heeft binnen onze school een volwaardige plaats ingenomen. Er is een Beleidsplan m.b.t. cultuureducatie opgesteld en de visie m.b.t. CKV is ook in het Schoolplan zichtbaar.

In de praktijk wordt er gewerkt met het cultuurmenu, wat inhoudt dat elk kind gedurende de 8 schooljaren minstens 1 keer met elke kunstdiscipline in aanraking komt.

 Het actieve/productieve aspect komt aan bod o.a. via de methoden, voorstellingen van leerlingen en presentaties en het verhalend ontwerpen (story line approach). Het receptieve aspect komt naar voren door bijv. theaterbezoek, bioscoopbezoek, het bezoeken van presentaties van andere klassen. Het reflectieve aspect is vooral het nadenken over kunst. Dit komt bijv. veel aan de orde naar aanleiding van lessen uit de methode of naar aanleiding van een museumbezoek.

Met ons culturele programma kunnen wij voldoen aan de kerndoelen die vanuit het Ministerie gesteld worden.

De komende tijd willen we ons gaan ontwikkelen tot een Cultuurprofielschool. In een Cultuurprofielschool neemt cultuur een prominente plaats in binnen het onderwijsprogramma. Op een Cultuurprofiel school kunnen leerlingen zich breed cultureel ontwikkelen in meerdere kunstdisciplines. De kunstvakken sluiten vaak aan bij andere vakken. We hopen het certificaat te behalen in het jaar 2019.

Binnenkort is er op deze site meer te lezen over CKV op onze school.