Doelen van ons onderwijs

De Starter heeft de eigen visie op het basisonderwijs beschreven in het schoolplan. De doelstellingen van het onderwijs zijn als volgt:

  • Alle leden van de schoolgemeenschap, leerlingen en leerkrachten, de nodige ruimte geven voor een eigen ontwikkeling; de school is een open huis waar ieder zich in warmte, saamhorigheid en met wederzijds respect thuis kan voelen; wij verwachten dat deze uitgangspunten gedragen worden door ouders.
  • Bij jonge kinderen steeds uitgaan van de eigen beleving en ervaring; bij oudere kinderen wordt naast het vormingsaspect het kennisaspect steeds belangrijker;
  • De principes van Daltononderwijs, zelfstandigheid, vrijheid en samenwerking,effectiviteit, borging en reflectie in de dagelijkse praktijk vormgeven;
  • De kinderen in contact brengen met verschillende culturen en levensbeschouwingen;
  • De kinderen een tolerante houding ten opzichte van andere culturen, anders denkenden en mensen met een beperking aanleren.
  • De kinderen kritisch leren omgaan met hun omgeving, zoals in woordgebruik, het tonen van respect, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid, en de zorg voor het milieu.
  • De Starter bereidt kinderen voor op een multiculturele samenleving. Op onze school wordt geprobeerd om een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn/haar uiterlijk, taal en culturele achtergrond. Uitgangspunt hierbij is de Vreedzame School, een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die bij ons wordt gebruikt van groep 1 t/m 8. De Vreedzame School gaat uit van respect voor een ander, ook al verschilt die ander van jezelf in bijvoorbeeld gedrag of uiterlijk. Meningsverschillen en ruzies worden bespreekbaar gemaakt. Het is belangrijk om anderen af en toe een 'opsteker' te geven en om 'afbrekers' te vermijden. Met hulp van anderen kan naar een oplossing worden gezocht. De Vreedzame School leert kinderen respectvol met elkaar om te gaan en gezamenlijk een veilig schoolklimaat te creëren. De leerkrachten vinden het hun taak om, in een zorgvuldig opgebouwde sfeer van vertrouwen, de ervaringen en de kennis van kinderen te gebruiken om van elkaar te leren. Leerkrachten hebben hierbij een voorbeeldfunctie in gedrag naar een ieder.
  • In elke groep wordt aandacht besteed aan verschillende godsdiensten en levensovertuigingen en daarbij behorende vieringen

 

De ontwikkeling van het kind

De Starter probeert een onderwijsleersituatie te scheppen, die het mogelijk maakt een continu proces te bewerkstelligen op alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling. Deze aspecten betreffen de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Het onderwijs richt zich zowel op leerinhouden, zoals de beheersing van elementaire vaardigheden als lezen, taalgebruik en rekenen, als op de sociaal-emotionele vorming. Hiervoor vormt de Vreedzame School de basis.

De Starter probeert samen met de ouders een bijdrage te leveren aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigen identiteit van de kinderen en met hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Uitgangspunt daarbij is het Daltononderwijs. De leermiddelen en de opzet van de organisatie zijn zodanig gekozen, dat deze continue ontwikkeling van ieder kind wordt gewaarborgd. Wanneer zich stagnatie voordoet in de ontwikkeling is het mogelijk dat er extra hulp in de klas wordt gegeven of dat een deel van de leerstof wordt herhaald. Als een kind extra uitdaging nodig heeft is het mogelijk dat hij/zij een aangepast programma op school aangeboden krijgt. De school heeft hiervoor speciale leerlijnen waarbij het principe gehanteerd wordt dat we het kind niet willen lastig vallen met hetgeen het reeds beheerst. Dit alles vindt plaats in overleg met de ouders/verzorgers van het kind en het kind zelf.