Ouderbetrokkenheid

Als ODS De Starter vinden wij samenwerking tussen ouders, leerkrachten en  leerlingen heel belangrijk. Vanuit wederzijds vertrouwen, ieders eigen deskundigheid en met  respect voor elkaars visie op het kind, streven ouders en leerkrachten samen hetzelfde doel na:

" Op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid maken leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders  zich samen sterk voor een optimale ontwikkeling van hun kind, onze leerling."

Ouderbetrokkenheid levert uiteindelijk winst op voor het kind, de ouders, de leerkracht en de  schoolomgeving!

 

Als ouder kunt u op verschillende manieren deelnemen aan het schoolse leven.

Klassenouder en OR

Als klassenouder kunnen ouders direct deelnemen aan het schoolleven. Ze hebben een soort “brugfunctie” tussen  de ouders van de klas en de leerkracht.

Als lid van de Ouderraad kunnen ouders helpen bij het organiseren van bepaalde activiteiten of vieringen. Via de klassenouders of de ouderraad kunnen ouders regelmatig benaderd worden of helpen met een activiteit voor de school. Hierbij valt te denken aan het meegaan tijdens een uitstapje, zoals museumbezoek, het halen van bibliotheekboeken voor een groep of het helpen met het in kerstsfeer brengen van de school. Meer info over de OR vindt u hier.

 

MR

Als lid van de Medezeggenschapsraad  zijn ouders betrokken bij het onderwijsbeleid van de school. Meer informatie over de MR vindt u hier.

 

Ouders die hun talent willen inzetten/delen met ons

Daarnaast vinden we het inzetten van talent en interesse van ouders ook van belang. Mocht een ouder het leuk vinden om bijvoorbeeld een Spaanse les te geven of een les over mediawijsheid, architectuur of een specifiek beroep, dat interessant is voor de kinderen, bekijken we in overleg met de leerkracht en ouder in welke groep dat past.