Vreedzame school

Kinderen moeten zich op school veilig en op hun gemak kunnen voelen. Daartoe dienen kinderen zich te houden aan duidelijke afspraken en regels. De schoolregels van De Starter zijn gebaseerd op het idee van de Vreedzame School. De Starter past het idee van de Vreedzame School in de hele school en in alle groepen toe. De school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders):

  • een stem hebben;
  • zich gehoord en gezien voelen;
  • zich positief gedragen tegenover elkaar;
  • zelfstandig zijn
  • zich verantwoordelijk voelen voor het geheel.

 

Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. Bovendien bereiden we onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving en stimuleren actief burgerschap. Met hulp van anderen kan naar een oplossing bij conflicten worden gezocht. Door de hele school wordt het positief waarderen van de medeleerling in de vorm van “kind van de week” aangeboden. In het begin van het schooljaar maakt elke groep een aantal afspraken in het kader van de Vreedzame School. Deze worden opgehangen in de klas.

Alle leerlingen  krijgen in groep 8 een training aangeboden om als mediator op te kunnen treden voor hun schoolgenoten. Bij conflicten of dreigende conflicten op het schoolplein kunnen de mediatoren door de kinderen te hulp worden geroepen of zij stappen er zelf op af. In alle groepen worden wekelijks of twee wekelijks lessen van de Vreedzame School aangeboden. In alle jaren wordt via meerdere lessen en thema’s structureel aandacht geschonken aan de onderwerpen:groepsvorming en een positief klimaat,conflicthantering,communicatie,gevoelens,verantwoordelijkheid en diversiteit.

De uitgangspunten van de Vreedzame School worden in alle lagen van de school en bij alle participanten van de school (leerlingen, ouders, team, directie) gehanteerd. Mede daarom heeft de school een leerlingenraad en een klankbordgroep van ouders.